Chi tiết về sản phẩm và khuyến mãi tham khảo tại website: http://minix.vn